על פי החלטת רשות המים, החל מיום ה- 1/07/2012 , נכנסה לתוקף הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות. לפרטים בדבר הזכאות לחץ כאן »  

שימו לב, במידה והנכם זכאים להטבה, על פי אחד מהקריטריונים (או יותר), המפורטים בפרסומים, אין צורך לפנות לתאגיד לשם קבלת ההטבה. ההטבה תעודכן בחשבונכם ותינתן באופן רטרואקטיבי, החל מיום תאריך עדכון קבלת ההטבה. (יום קבלת ההטבה נקבע על ידי המוסד לביטוח הלאומי).

במידה ונקבעה זכאותך על פי הכללים, המידע יופיע בחשבון החיוב תחת: פירוט חיובי מים הסדרת גביית חובות עבר לגבי האוכלוסייה המוגנת.

הסדרת גביית חובות עבר לגבי האוכלוסייה המוגנת:

בהתאם לחוזר מנהל רשות המים מיום 31.3.2015, הרינו לעדכן, כי ככל שיוסדר יתרת החוב שהצטברה בחשבונן עד לא יאוחר מיום 31.7.2015, יהיה באפשרות בעל החוב, לשלם את קרן החוב, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, ללא תוספת ריבית פיגורים. כמו כן, תינתן אפשרות להסדיר את החוב בהסדר תשלומים.

לפירוט מלא ונתונים נוספים>

לחיצת ידיים