בירור חשבון מים חריג מאוד

בהתאם לתקנות המים, לצרכן ניתנת האפשרות לבקש בירור חשבון מים בגין צריכות מים גבוהות ו/או חריגות מאד* בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

*חריג מאוד = שווה או עולה על 200% מהצריכות הממוצעות.
 

יש להגיש את הבקשה בהתאם לדרישות בטפסים הבאים:

בירור תקופתי/ נוסף

בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים תקופתי והליכי בירור נוספים:

הסבר כללי בנוגע להליך:

1. את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון הנדון, באמצעות טופס בירור.

2. את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר/ פקס / מייל באמצעות טופס בירור.

3. הודעה על תוצאות הבירור תישלח תוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה לעריכת הבירור.