תאגיד 'מעיינות החוף' מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם, על פי הנחיות משרד הבריאות ותחת פיקוחו השוטף.
ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בקרית ביאליק וטירת כרמל.
הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.
 
מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק. הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.
 
דיגום מי השתייה מבוצע על ידי דוגם מוסמך מתאגיד 'מעיינות החוף' בדיקות המעבדה מבוצעות במעבדת משרד הבריאות.
לפי סעיף 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג - 2013, וכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) תיקון תשע"ה - 2014, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד לבצע פעם אחת מדי שנה בדיקות לאיכות המים בנכס הרשום לזכותו.

המים שלי - מערכת מקוונת להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל

דוחות איכות המיים שפורסמו ע"י התאגיד

2022
2021
2020