אספקת המים בקריית ביאליק ובטירת כרמל מסתכמת לכדי כ-5.2 מיליון מ"ק בשנה.

כל המים המסופקים בקרית ביאליק ובטירת כרמל נרכשים ע"י התאגיד מחברת מקורות. 

איכות מי השתייה:

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומתקני מי השתייה), מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב - התשע"ג - 2013". התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

תאגיד 'מעיינות החוף' מבצע בדיקות רבות לבקרה על איכות מי השתייה, על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. הבדיקות מבוצעות ב- 11 נקודות דיגום הפרושות ברחבי קריית ביאליק ו- 13 נקודות הפרושות בטירת כרמל ומייצגות את נקודות אספקת המים של חברת מקורות ואת רשת אספקת המים העירונית.

הדגימות נשלחות לבדיקה במעבדת לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות.

הבדיקות מבוצעות בהתאם לתוכנית דיגום שנתית הקובעת את הרכב הבדיקות ותדירותן וכוללות:

  • בדיקה מיקרוביאלית
  • כלור נותר
  • עכירות
  • פלואור
  • מתכות
  • Trihalomethanes

מדי רבעון מפורסמות תוצאות הבדיקות בדוח איכות המים (הדוחות מפורסמים בעיתונות המקומית ומצויים באתר האינטרנט של התאגיד). פעמיים בשנה נשלח בדיוור גם לבתי התושבים.

הודעות חברת מקורות:

ספטמבר 2022-הודעה על שינוי מקור מים

יוני 2022-הודעה על שינוי מקור מים

אוקטובר 2021- הודעה על שינוי מקור מים

אוגוסט 2021- הודעה על שינוי מקור מים

יוני 2021- הודעה על שינוי מקור מים

 מרץ 2021- הודעה על שינוי מקור מים